KLAUZULA INFORMACYJNA

PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTÓW ORAZ USŁUGOBIORCÓW SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ KLIKA.

PODSTAWA PRAWNA:

art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie ogólne).

PODSTAWA FAKTYCZNA:

Poinformowanie osób fizycznych: klientów oraz usługobiorców Spółdzielni Socjalnej KLIKA o przysługujących im prawach i obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, jak również zapewnienie najlepszej wiedzy (spełnienie obowiązków informacyjnych) osoby fizycznej względem Administratora.

ADMINISTRATOR DANYCH:

Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego jest Spółdzielnia Socjalna „KLIKA” z siedzibą w Krakowie.

Kontakt z administratorem:

§ w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ceramika@centrumklika.pl;

§ pisemnie (korespondencyjnie) na adres: Spółdzielnia Socjalna „KLIKA” ul. Podchorążych 3, 30-084 Kraków.

PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH:

Administrator danych przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz na podstawie udzielonej zgody lub zawartej umowy. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, aczkolwiek w niektórych sytuacjach niezbędne dla wykonania usługi lub zawarcia umowy. Niepodanie danych obowiązkowych uniemożliwi zawarcie oraz wykonanie umowy albo realizację usługi. Podanie pozostałych danych osobowych jest dobrowolne, a skutkiem odmowy ich podania będzie brak możliwości realizacji poszczególnych celów wskazanych w klauzuli informacyjnej. Ponadto podstawą prawną jest:

§ zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ogólnego);

§ przepisy prawa – w zakresie obowiązków wynikających z tych przepisów, w tym w związku z realizacją obowiązków w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, jak na przykład: wystawianie dokumentów finansowych, prowadzenie ewidencji podatkowej (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia ogólnego);

§ prawnie uzasadnione interesy Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia ogólnego), a w szczególności:

a) zapewnienie bezpieczeństwa pracowników oraz mienia na terenie należącym lub zarządzanym przez Spółdzielnię;

b) ewidencja sprzętu Spółdzielni poprzez prowadzenie rejestru umów.

ODBIORCY DANYCH:

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:

§ upoważnieni pracownicy Administratora;

§ podmioty zaangażowani w realizację umów na podstawie zawartych umów o świadczenie usług oraz umów o powierzenie przetwarzania danych – w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego wykonania zawartej umowy;

§ uprawnione organy państwa – na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO:

Administrator nie przekazuje danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI:

Decyzje w Państwa sprawie nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, jednocześnie możecie być Państwo profilowani.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH:

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji celów wskazanych w niniejszej klauzuli oraz do 5 lat od zrealizowania celu przetwarzania danych chyba, że przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą nakładały obowiązek ich dłuższego przechowywania, wówczas Państwa dane przetwarzane będą przez okres wskazany w przepisach prawa.

UPRAWNIENIA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ:

§ prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

§ prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

§ prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku, gdy:

a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych;

c) osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

d) dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem;

e) dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

§ prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

a) osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

b) przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

c) administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,

d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

§ prawo do przenoszenia danych;

§ prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH W DOWOLNYM MOMENCIE:

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia ogólnego), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO:

Posiadają Państwo prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu Rozporządzenia ogólnego, jeżeli stwierdzicie Państwo, że dane przetwarzane są w sposób nieprawidłowy lub naruszający powszechnie obowiązujące przepisy prawa albo w każdym innym przypadku budzącym Państwa wątpliwości.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGOwww.ceramika.centrumklika.pl

Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady i warunki sprzedaży towarów w sklepie internetowym działającym pod adresem: http://www. http://ceramika.centrumklika.pl („Sklep Internetowy”) prowadzony przez Spółdzielnie Socjalną „Klika”, NIP: 6783146963 („Sprzedawca”).

§ 1 Złożenie zamówienia

 1. Klientami Sklepu Internetowego mogą być pełnoletnie osoby fizyczne posiadające co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoby prawne („Klienci”).
 2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym przeglądania dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego towarów („Towary”) oraz składania zamówień, niezbędny jest:

- komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową: INTERNET EXPLORER, MOZILLA FIREFOX, GOOGLE CHROME, SAFARI, OPERA

- aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

 1. Informacje podane na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacje o Towarach dostępnych w asortymencie Sklepu Internetowego stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 2. Składając zamówienie w Sklepie Internetowym, Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży (kupna) wybranego Towaru.
 3. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia do realizacji. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji stanowi oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4.
 4. Dokonywanie zamówień w Sklepie Internetowym jest możliwe przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 5. Klienci mogą również za pośrednictwem Sklepu Internetowego zamawiać Towary w celu osobistego odbioru w Punkcie Odbioru prowadzonym przez Sprzedawcę, zlokalizowanym w 30-084 Krakowie, ul. Podchorążych 3 („Punkt Odbioru”). W takim przypadku zawarcie umowy sprzedaży Towaru, zapłata ceny oraz odbiór Towaru odbywają się w Punkcie Odbioru i nie stanowi to umowy zawieranej na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa. Strona Sklepu Internetowego służy w takim przypadku wyłącznie jako katalog oferowanych przez Sprzedawcę Towarów. Klient może zrezygnować z zakupu zamówionego w ten sposób Towaru przed zapłatą ceny sprzedaży za Towar.
 6. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym poprzez dokonanie wyboru Towarów zaprezentowanych na stronie Sklepu Internetowego i ustalenie szczegółów zamówienia, w szczególności: ilości Towarów, danych Klienta, adresu dostawy, danych do faktury, sposobu dostawy, formy płatności itp., podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty.
 7. Po dokonaniu wyboru Towarów oraz podaniu danych niezbędnych do realizacji zamówienia, Klient potwierdza złożenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku: „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”.
 8. Ceny Towarów podane na stronie Sklepu Internetowego w momencie złożenia przez Klienta zamówienia są wiążące dla Klienta i Sprzedawcy.
 9. Z uwagi na fakt, że "TOWARY" sprzedawane przez "ceramika.centrumklika.pl" sklep internetowy są wykonywane i zdobione ręcznie mogą wystąpić drobne różnice w ich wyglądzie, które nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 10. Cena Towaru podana na stronie Sklepu Internetowego nie obejmuje kosztu przesyłki Towaru do Klienta. Do ceny Towaru doliczany jest koszt przesyłki, który zostanie wskazany Klientowi przed potwierdzeniem złożenia zamówienia. Koszty przesyłki zależą od sposobu dostarczenia Towaru do Klienta, od wartości oraz wielkości zamówienia.
 11. W przypadku gdy Towar ma zostać dostarczony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może skorzystać z następujących form płatności:

- gotówką przy odbiorze zamówionego Towaru, po dostarczeniu Towaru do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, płatność przy odbiorze;

- gotówką przy odbiorze osobistym zamówionego Towaru w punkcie przy ul. Podchorążych 3;

- przed odbiorem zamówionego Towaru (płatność z góry) - przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę.

 

 1. W przypadku gdy Towar ma zostać dostarczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Klient składający zamówienie w Sklepie Internetowym może dokonać płatności z góry: przelewem bankowym, kartą płatniczą w jednym z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w danym momencie przez Sprzedawcę.


§ 2 Realizacja zamówienia

 1. Sprzedawca potwierdza Klientowi przyjęcie zamówienia do realizacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta podczas składania zamówienia adres e-mail, w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
 2. W przypadku gdy realizacja zamówienia nie jest możliwa z powodu braku dostępności Towaru, Sprzedawca informuje o tym fakcie Klienta w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, wysyłając wiadomość na wskazany przez Klienta adres e-mail. W przypadku braku dostępności części Towarów objętych zamówieniem Klient decyduje, czy zamówienie ma zostać zrealizowane częściowo, czy w całości anulowane.
 3. W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 2 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata została dokonana z góry, Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej część w przypadku realizacji zamówienia w części) w ciągu 14 dni od dnia anulowania zamówienia.
 4. Towary zamówione w Sklepie Internetowym są dostarczane na wskazany przez Klienta w czasie składania zamówienia adres dostawy w terminie do 7 dni roboczych od dnia wysłania do Klienta potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
 5. Doręczenie przesyłki Klientowi zostanie zrealizowane w dzień roboczy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Próba doręczenia przesyłki Klientowi następuje 3 razy. Po 3 nieskutecznej próbie doręczenia przesyłki, Towar zostanie zwrócony do Sprzedawcy, o czym Klient zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w czasie składania zamówienia. W przypadku Towarów, w których płatność miała nastąpić przy odbiorze, po 3 nieskutecznej próbie dostarczenia przesyłki, zamówienie złożone przez Klienta zostanie w całości anulowane.
 6. Sprzedawca dostarcza Towar Klientowi wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu lub faktury VAT, jeżeli Klient zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.
 7. Doręczenie przesyłki Klientowi musi być potwierdzone pisemnym pokwitowaniem.
 8. W momencie pokwitowania, na Klienta przechodzi prawo własności towarów oraz każde Ryzyko związane z posiadaniem i użytkowaniem, zwłaszcza ryzyko utraty lub zniszczenia.
 9. Przy odbiorze towaru Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki oraz ustalenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych z tytułu transportu.
 10. Warunkiem rozpatrzenia ewentualnej reklamacji jest spisanie w obecności kuriera protokołu Reklamacji.

 

§ 3 Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący konsumentem może bez podania przyczyny odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru, składając Sprzedawcy na piśmie stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy zgodnie z przepisami rozdziału 4 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Klient powinien zwrócić Towar do Sklepu Internetowego pod następujący adres: 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
 3. Klient zwracając towar ma obowiązek zabezpieczyć wysyłany towar, tak aby nie uległ zniszczeniu w czasie transportu.
 4. Zwracany Towar powinien być w stanie niezmienionym.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej, Sprzedawca zwróci Klientowi należność za zwrócony Towar w ciągu 14 dni od dnia otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 4 Reklamacje

 1. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku, Klientowi będącemu konsumentem i nabywającemu Towar w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą, przysługują uprawnienia wynikające z przepisów o odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową.
 2. Reklamacje związane z niezgodnością Towaru z umową mogą zostać złożone m.in. osobiście lub na piśmie na adres Sprzedawcy: 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 3.

 

 1. Klient nie będący konsumentem, nabywający Towar w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową, jest uprawniony do złożenia reklamacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 

§ 5 Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest administratorem zbioru danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu Internetowego w związku z realizacją zamówień. Dane osobowe przekazywane przez Klienta wykorzystywane są przez Sprzedawcę wyłącznie w celu realizacji zamówień.
 2. Klientowi przysługuje prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia.

 

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie nazwy Towarów, opisy oraz zdjęcia zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn prawnych, technicznych lub organizacyjnych. Zmiana Regulaminu będzie skuteczna w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane zgodnie z dotychczasowym Regulaminem.
 4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.